pony2

Rules

English

General rules:

 1. It is strictly forbidden to use external programs (bots and hacks) with the exception of AHK (only for button press+click-like purposes, not for using more accounts at once, etc.).
 2. It is forbidden to use vulgar, abusive, insulting, sexually oriented or otherwise morally inappropriate expressions, discriminating or racist names or names of individuals known for their crimes against humanity.
 3. It is forbidden to impersonate other players or GMs..
 4. When you are posting on discord or being in game, employ good manners. Bothering other players is punishable.
 5. Inappropriate or unsolicited advertisement is also forbidden.

Rules for game files:

 1. It's forbidden edit exe and dll files in game folder.  
 2. You can add custom grf (DATA.INI or data folder), but it's forbidden edit character sprites and models, edit emperium/gstones models, edit effect of Hidding and Chase Walk(Stealth) skills.
 3. Server can catch this forbidden edit and kick you from castle during WoE. 

Rules for game accounts and characters:

 1. Names and titles of characters cannot contain expressions like "GM", "Game Master", "Admin", etc.
 2. Name of character can contain only letters and numbers. It cannot include inappropriate language.
 3. Do not use simple passwords (e.g. 1234) and passwords identical to the name of the account. Possible robberies won't be addressed at all.
 4. GM will never want password to your account! Never give your login and passwords to anyone that doesn't need it. GM doesn't know your password and doesn't need it.
 5. An account can be shared amongst more players but again, possible robberies won't be addressed at all. If anybody breaks the rules from this account, GM won't bother to ascertain who is the owner.

Rules for guilds and WoE:

 1. Only characters in guild with skill Approval and with emblem can participate in War of Emperium (Guild Wars).
 2. Inside a castle, all party members must be also of the same guild.
 3. It is forbidden to hide in guild flags, NPCs or emperium during WoE.
 4. Guild emblem cannot be offensive and must be different from emblems of existing guilds.
 5. Don't use shitty invisible emblembs
 6. It is forbidden to use GM as guild title (you can use GuM instead).
 7. It is forbidden to change guild emblem during WoE.
 8. It is strictly forbidden to block the entrance to the castle by any means (moonlight petals, warp portals, ice walls, mob summoning, etc.)..

Additional rules:

 1. Skill abuse is forbidden (e.g. unsolicited cancellation of Assumptio by Kyrie Eleison, Kaite by Assumptio etc.). Moreover, it is forbidden to use game features to bother other players (trade offers, chat rooms in unsuitable places).
 2. In PvP you can attack anyone without restrictions. The exceptions from this rule are Non-FFA arenas.
 3. There will be no compensation for lost items. The only exception is when this loss is caused by some mistake made by GM.
 4. In FFA arenas is allowed: kill-steal, skill abuse, killing monsters summoned by alchemists. FFA arenas are PvP arenas (except those marked non-FFA), GW castles and dungeons. Maps outside castles are not considered as FFA.
 

Česky

Obecná pravidla:

 1. Je přísně zakázané používání externích programů (boti, hacky). I šíření takových programů a informací je zakázané. Úprava grf je povolena (s výjimkami). Použití AHK je povoleno.
 2. Je zakázáno používat vulgární, urážlivé, napadající, sexuálně orientované či jinak morálně nevhodné výrazy, diskriminační či rasistická jména nebo jména osob známých svými zločiny proti lidskosti.
 3. Je zakázáno vydávat se za jiné hráče, guildy, GMka..
 4. Ve hře, stejně jako na stránkách a fóru, dodržujte obecná pravidla slušného chování. Obtěžování hráčů se trestá.
 5. Ve hře a na fóru je zakázána reklama na cizí RO servery. Případně spam jiné reklamy.

Pravidla pro herní soubory:

 1. Je zakázáno upravovat exe a dll soubory ve složce hry. 
 2. Můžete si přidat vlastní grf (DATA.INI), ale je zakázáno upravovat sprity a modely postav a upravovat efekty skillů Hidding a Chase Walk.
 3. Server úpravy pozná a může vás vyhodit z hradu během WoE.

Pravidla pro herní účty a postavy:

 1. Jména postav a tituly nesmí obsahovat výrazy jako „GM“, „Game Master“, „Admin“ a podobně.
 2. Jméno postavy může obsahovat pouze písmena nebo čísla a nesmí obsahovat vulgarní slova.
 3. Nepoužívejte jednoduchá hesla (např. 1234) a stejná hesla jako máte jména účtu. Případné vykradení účtu nebude vůbec řešeno.
 4. GM po Vás nikdy nebudou chtít heslo k účtu ! Nikomu ho nedávejte. GM Vaše heslo nezná a k ničemu ho nepotřebuje.
 5. Pokud herní účet sdílí více hráčů, nebude se případná krádež věcí vůbec řešit !
 6. Při porušování pravidel nebudou GM řešit, komu účet opravdu patří.

Pravidla pro gildy a WoE:

 1. Pouze hráči v gildě se skillem Approval a emblémem sa mohou zúčastnit War of Emperium (Guild Wars).
 2. Je zakázáno schovávat se v guildovních vlajkách, NPC nebo empériu v hradech při WoE.
 3. Guildovní logo nesmí pohoršovat a nesmí být stejné nebo snadno zaměnitelné s logem již existující guildy.
 4. Je přísně zakázáno používat označení 'GM' jako guildovní titul.
 5. Je zakázáno měnit logo během GW.
 6. Je přísně zakázáno jakýmkoli způsobem blokovat vstup do hradu (vyvolávání mobů, MVP, IceWally, apod...)
 7. Je zakázáno mít v hradě během GW v partě lidi z vícero guild.

Dodatečná pravidla:

 1. Je zakázáno zneužívání skillů k obtěžování ostatních hráčů (tzv. Skill Abuse). Myslí se tím např. přepisování Assumptia pomocí Kyrie Eleison (pouze mimo hrad), přepisování Kaite pomocí Assumptia (pouze mimo hrad), nebo házení warpu na políčko, kde se respawnují hráči a podobně. Dále je zakázáno zneužití funkcí hry k obtěžování hráčů, například nabízení obchodu protivníkům během GW.
 2. V PVP aréně lze útočit na kohokoliv bez omezení. Vyjímkou jsou Non FFA arény.
 3. Ztracené předměty se nenahrazují. Vyjímka je pouze v případě, že předmět zmizel chybou scriptu, popř. nějakou jinou chybou způsobenou GM.
 4. Ve FFA arénách není zakázáno: killstealing, ohrožování, zneužívání skillů a zabíjení monster alchymistů FFA arény jsou FFA PvP arény, mapy GW hradů a Guild Dungeony. Mapy se vstupy do hradů nejsou považovány za FFA arény a platí pro ně pravidla jako pro normální mapy.

Date Modified : 05-14-22

pony3